- Tuotteet ja palvelut levolliseen elämään

  

 

 Tilaukset:  totalmyynti@protonmail.com

Tiedustelut: info@totalbalans.fi

  

 

  Tietosuojaseloste 1.1.2019.


Totalbalans Finland Oy:n(jäljempänä yhtiö) yritysasiakasrekisteri

Totalbalans Finland Oy (y-tunnus: 1861487-9) Katiskoskentie 178
13500 Hämeenlinna

www.totalbalans.fi
totalmyynti@protonmail.com
Tietosuojavastaava: totalmyynti@protonmail.com +viite viestiin tietosuoja Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:

Yhtiön yritysasiakasrekisterissä ylläpidetään tietoja yrityksistä ja asiakkaista, jotka ovat yhtiön asiakkaita tai potentiaalisia asiakkaita. Järjestelmässä ylläpidetään yrityksiä koskevien tietojen lisäksi tietoja yritysten yhteyshenkilöistä

Yhtiö käsittelee yhteyshenkilötietoja

• asiakkuuden hoitamiseen, esimerkiksi - myynti / kontaktien hallinta
- markkinointi
- markkinatutkimukset

- tiedotus
- asiakastuki ja neuvonta
- asiakassuhteen hallinta ja muu hoitaminen sekä
- yhtiön toimintojen ja tuotteiden kehittäminen ja ylläpito

• yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tarpeisiin, esimerkiksi - asiakasraportointi

Tietoja voidaan käsitellä myös koulutusta, laaduntarkkailua, turvallisuutta sekä tilastointia varten.

Tietojen käsittelyn perusteena on yhtiön lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen noudattaminen tai yhtiön oikeutetun edun mukaiset toimenpiteet (esimerkiksi markkinointi, asiakaskyselyt, tuotekehitys ja tilastointi).

Tietosuojaseloste 1.1.2019
Yritysasiakasrekisterissä käsiteltävät tiedot ja niiden säilytysaika:

Rekisteri sisältää Totalbalans Finland Oy:n asiakasyritysten yhteyshenkilöistä ja ammatinharjoittajista sekä potentiaalisista asiakkaista seuraavia tietoja:

• Yhteyshenkilön tunniste/asiakasnumero (yksilöi yhteyshenkilön) • Etunimi ja sukunimi
• Mahdollinen Suoramarkkinointiesto
• Yhteystiedot

• Postituslistat (esimerkiksi asiakaslehti tai uutiskirje) • Palvelujen ostamiseen liittyvä asiakastieto

  

Tietoja palvelujen käyttöalueista. voi kertyä asiakkaan perustietojen lisäksi sopimuksista, palvelujen käytöstä.

Yritysasiakasrekisterin tietoja säilytetään sopimussuhteen keston ajan sekä sen jälkeen potentiaalisina asiakkuuksina, ellei yhteyshenkilö vaadi tietojensa poistamista tai peruuta uutiskirjeen tilausta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot ovat peräisin asiakasyritykseltä tai sen yhteyshenkilöltä itseltään.

Tietoja voidaan hankkia myös käyttäjäseurannasta, julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä taikka ulkopuoliselta toimittajalta kuten hakemistopalveluyrityksiltä.

Turvallinen tietojen luovutus
Asiakkaan yhteyshenkilötietoja ei luovuteta Yhtiön ulkopuolisille tahoille suoramarkkinointitarkoitusta varten.

Tietoja voivat käsitellä myös yhtiön alihankkijana toimivat yritykset, esimerkiksi laskujenperintää hoitavat yritykset. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Kaikissa tilanteissa tietojen luovutuksen ja siirtämisen edellytyksenä on, että tietoja saavat ja käsittelevät tahot ovat

Tietosuojaseloste 1.9.2019

Mikäli yhtiön kanssa on tehty tietosuojalausekkeeseen liittyviä sopimuksia, ne sisältävät EU-komission hyväksymät vakiolausekkeet sisältävän sopimuksen, joka varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Yhtiön tietojärjestelmät, jossa asiakkaiden henkilötiedot sijaitsevat, on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilön, jolle luovutetaan järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana, on ennen luovutusta läpikäytävä järjestelmän käyttöön liittyvä koulutus, jonka yhtenä osiona on yhtiön yhteiset ohjeet liikesalaisuuksien ja asiakastietojen käsittelystä. Asiakasrekisteritiedot sijaitsevat tietokone/tietokoneissa, jotka eivät ole kytketty internet-yhteyteen.

Kaikkia yhtiön asiakkaan yhteyshenkilöön liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Rekisterin sisältämiin henkilötietoihin on pääsy ainoastaan TotalBalans Finland Oy:n henkilökunnalla. Rekisteröidyn oikeudet, omien tietojen tarkastus, korjaus ja täydentäminen, käyttökieltojen antaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, tarkastaa omat henkilötietonsa ja vaatia epätarkan tai virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä. Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista tai siirtämistä tai vaatia käsittelyn rajoittamista. Kun käsittely perustuu suostumukseen, suostumuksen voi perua milloin tahansa.

Tarkastus-, korjaus- ja täydentämispyyntöjä voi tehdä lähettämällä pyynnön allekirjoitettuna yhtiön osoitteeseen taikka skannattuna sähköpostilla osoitteeseen totalmyynti@protonmail.com

Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti, sillä näiden oikeuksien käyttöön voi liittyä tilanteen ja olosuhteiden vuoksi rajoituksia.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut (Suomessa Tietosuojavaltuutettu).

 

Katiskoskentie 178,
13500 HÄMEENLINNA
Tilaukset ja tiedustelut: info@totalbalans.fi